Privacybeleid

De website is eigendom van:


Maison Dînette

138 Rue de Perk, 1630 Linkebeek

België

TVA : BE0759 179 408

E-mail : www.maisondinette.be


Maison Dînette verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met als doel alle gebruikers van onze website en onze online winkel een optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonlijke gegevens zal uitgebreider zijn door intensiever gebruik van onze website en het online bestelmechanisme door de gebruiker.


De verwerking van uw persoonlijke gegevens is daarom essentieel voor de werking van de website en de bijbehorende diensten. De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd voor de volgende (interne) doeleinden:


- De gebruiker in staat stellen toegang te krijgen tot zijn gebruikersprofiel waarmee hij bestellingen kan plaatsen in onze online winkel.


-  De gebruiker een persoonlijke en algemene dienstverlening aanbieden; met name voor facturering, communicatie, nieuwsbrieven, en nuttige of noodzakelijke aanbiedingen voor de gebruiker, het verzamelen en verwerken van gebruikersfeedback en het bieden van ondersteuning.


-  Het aanbieden en verbeteren van de gepresenteerde producten; op basis van de verstrekte gegevens, gepersonaliseerde en specifieke producten;


-  De detectie en bescherming tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag.


Bij het raadplegen van de website van Maison Dînette worden een aantal gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze gegevens zijn: het IP-adres, de vermoedelijke locatie van de raadpleging, de datum en tijd van de raadpleging, en de bezochte webpagina's. Wanneer u de website van Maison Dînette raadpleegt, stemt u in met de verzameling van deze gegevens voor statistische doeleinden, zoals hierboven beschreven.


De gebruiker verstrekt altijd zelf zijn persoonlijke gegevens aan Maison Dînette en kan dus een zekere controle uitoefenen over deze gegevens. Persoonlijke gegevens zijn in de eerste plaats bedoeld voor exclusief gebruik binnen Maison Dînette. We kunnen u verzekeren dat uw gegevens niet worden verkocht, weggegeven of doorgegeven aan derden die met ons verbonden zijn. Maison Dînette heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang en gebruik van de gegevens te voorkomen.


We gebruiken ook cookies!


Bij het raadplegen van onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, uitsluitend met als doel onze website te verbeteren op basis van de behoeften van onze terugkerende bezoekers. Cookies helpen ons uw bezoek te optimaliseren, uw technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuze, nieuwsbrief, etc.), en u meer relevante diensten en aanbiedingen voor te stellen.


Voor een beter begrip van hoe we cookies gebruiken voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid. Als u de website van Maison Dînette wilt raadplegen, wordt aanbevolen om cookies te activeren. Desalniettemin kunt u altijd cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. In ons Cookiebeleid vindt u hoe u cookies kunt uitschakelen.Maison Dînette zal altijd uw persoonlijke gegevens op een eerlijke en wettige manier verwerken. Dit houdt in dat de volgende garanties worden geboden:

 1. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor specifieke en legitieme doeleinden zoals uiteengezet in de regelgeving.
 2. De verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens zullen altijd passend, relevant en niet-overmatig zijn.
 3. We bewaren uw persoonlijke gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als nodig is om u een bepaalde service te bieden.

Het risico op onbedoeld of ongeautoriseerd verwijderen van gegevens, onopzettelijk verlies, wijziging of ongeautoriseerde toegang tot gegevens, evenals elk ander ongeautoriseerd gebruik, wordt tot een minimum beperkt. In geval van een inbreuk op onze computersystemen zal Maison Dînette onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Elke gebruiker die zijn identiteit kan bewijzen, heeft het recht om door Maison Dînette te worden geïnformeerd over de verwerking of niet-verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Als Maison Dînette uw persoonlijke gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om toegang tot deze gegevens te krijgen. U heeft dan het recht om informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens die worden verwerkt, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria om de periode te bepalen gedurende welke uw persoonlijke gegevens worden bewaard, en de rechten die u kunt uitoefenen overeenkomstig de regelgeving. 

Als u uw recht op toegang wilt uitoefenen, verbindt Maison Dînette zich ertoe om binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het verzoek op uw verzoek te reageren. Het verzoek moet per aangetekende post worden ingediend. Onjuiste persoonlijke gegevens kunnen altijd worden gecorrigeerd of gewist. 


Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen via zijn gebruikersprofiel. U kunt ook uw recht op rectificatie uitoefenen door een aanvullend verzoek in te dienen bij Maison Dînette. Maison Dînette zal binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren. Het is mogelijk dat gewiste persoonlijke gegevens tijdelijk worden bewaard zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker. U heeft ook het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, zonder onredelijke vertraging van onze kant. U kunt dit recht alleen uitoefenen in de volgende gevallen:

 1. Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; of
 2. Wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking; of
 3. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking; of
 4. Wanneer uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 5. Wanneer uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Maison Dînette beoordeelt naar eigen goeddunken de aanwezigheid van een van de bovengenoemde gronden.

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in de volgende gevallen:

 1. Tijdens de periode die nodig is voor Maison Dînette om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren, in geval van betwisting; of
 2. Wanneer de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u heeft gevraagd om de verwerking te beperken in plaats van deze te verwijderen; of
 3. Wanneer Maison Dînette uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u nog steeds uw gegevens nodig heeft in het kader van een juridische procedure; of
 4. Gedurende de tijd die nodig is voor Maison Dînette om te beoordelen of een van de grondslagen voor het recht op verwijdering daadwerkelijk van toepassing is.

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer er dwingende en legitieme redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie. Als u uw recht wilt uitoefenen, zal Maison Dînette binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Het verzoek moet per aangetekende post worden ingediend of per e-mail worden gestuurd naar info@maisondinette.be.

U heeft het recht om van Maison Dînette de persoonlijke gegevens te ontvangen die u heeft verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens berust op uw toestemming. Als u uw recht wilt uitoefenen, zal Maison Dînette binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Het verzoek moet per aangetekende post worden ingediend of per e-mail worden gestuurd naar info@maisondinette.be.

U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Maison Dînette bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Als u uw recht wilt uitoefenen, zal Maison Dînette binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Het verzoek moet per aangetekende post worden ingediend of per e-mail worden gestuurd naar info@maisondinette.be.